Thứ sáu, 23 Tháng 2 2024

HTL là gì?

Chuyên mục: Thuật ngữ

Tìm kiếm ý nghĩa đầy đủ của HTL là ai, HTL là gì?... sau đây, bạn có thể tìm hiểu tất cả các định nghĩa của HTL

 

Logo HTL Kontum

 

Từ viết tắt, định nghĩa
HTL Bể sục phổi
HTL Cao ngưỡng Logic
HTL Chân trời thiết bị đầu cuối Limited
HTL Chế biến thủy nhiệt
HTL Gia công nghệ mô học
HTL Henderson kỹ thuật phòng thí nghiệm
HTL Henri de Toulouse-Lautrec
HTL Hoa bia để sống
HTL Hypotrichosis, bản địa hoá, lặn NST thường
HTL Höhere Technische Lehranstalt
HTL Khách sạn
HTL Liên lạc kỹ thuật máy chủ
HTL Lưu trữ mục tiêu LUN
HTL Một nửa xe tải
HTL Nguy hiểm theo dõi đăng nhập
HTL Ngôi nhà của nhà lãnh đạo truyền thống
HTL Nhiệt chuyển Loop
HTL Nhiệt chuyển nhãn
HTL Phòng thí nghiệm chuyển giao nhiệt
HTL Thính ngưỡng cấp
HTL Tầng giao vận lỗ

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer