Thứ năm, 20 Tháng 6 2024

Bảng mã màu chuẩn thiết kế web

Chuyên mục: Làm web

Bảng mã màu chuẩn, tra cứu nhanh mã màu

Bảng mã code màu HEX, RGB, CMYK đầy đủ cho CSS, HTML, màu trong lập trình, thiết kế đồ họa CorelDRAW, Photoshop

 

Bảng mã màu css html, code color chuẩn thiết kế design

Xác định màu theo hệ thập lục phân - HEX

HEX là viết tắc của từ "hexadecimal".

Cách viết: gồm dấu "#" kết hợp với dãy ký tự Latin, chỉ bao gồm số hoặc chữ (hệ thập lục phân), không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Các ký tự Latin có thể chấp nhận là: a,b,c,d,e,f,A,B,C,D,E,F.

Ví dụ: #00ffff

Ta có thể viết gút gọn màu này theo các cách sau:

- Rút gọn 6 ký tự giống nhau thành 3 ký tự: #ffffff => #fff

- Rút gọn 3 cặp ký tự thành 3 ký tự: #ff0066 => #f06

Xác định màu theo kết hợp color RGB

Xác định màu theo RGB là sự kết hợp của 3 màu cơ bản: đỏ (Red), xanh lá cây (Green) và xanh dương (Blue)

Cách viết: rgb(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3)

Với giá trị từ 0 tới 255

Ví dụ: rgb(155,167,1)

Một số giá trị đặc biệt:

Màu đen: rgb(0,0,0)

Màu đỏ: rgb(255,0,0)

Màu xanh lá cây: rgb(0,255,0)

Màu xanh dương: rgb(0,0,255)

Màu vàng: rgb(255,255,0)

Màu Trắng: rgb(255,255,255)

Xác định màu theo tên tiếng anh

Cách viết: tên màu được viết theo tiếng anh.

Ví dụ: blue

Một số tên thường dùng:

Màu đen: black

Màu đỏ: red

Màu xanh lá cây: green

Màu xanh dương: blue

Màu vàng: yellow

Màu trắng: white

Màu nâu: Brown

Màu tím: Purple

Màu hồng: Pink

Một số màu cơ bản và ấn tượng dành cho các bạn pha trộn, tạo màu trong thiết kế web, bảng hiệu, hộp đèn thiết kế thời trang, banner tập vẽ...

Code danh sách màu sắc gần màu đỏ

Màu sắc gần màu đỏ
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
57 hạt dẻ hatde IndianRed #CD5C5C
66 san hô nhạt sanhonhat LightCoral #F08080
120 cá hồi cahoi Salmon #FA8072
33 cá hồi đậm cahoidam DarkSalmon #E9967A
20 đỏ thẫm dotham Crimson #DC143C
116 đỏ do Red #FF0000
44 đỏ ngói dongoi FireBrick #B22222
32 đỏ tối dotoi DarkRed #8B0000
         

 

Code danh sách màu sắc gần màu hồng

Màu sắc gần màu hồng
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
112 hồng hong Pink #FFC0CB
71 hồng nhạt hongnhat LightPink #FFB6C1
56 hồng tươi hongtuoi HotPink #FF69B4
39 hồng thẫm hongtham DeepPink #FF1493
92 hồng tím hongtim MediumVioletRed #C71585
108 hồng tái hongtai PaleVioletRed #D87093

 

Code danh sách màu sắc gần màu cam

Màu sắc gần màu cam
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
72 cá hồi nhạt cahoinhat LightSalmon #FFA07A
17 san hô sanho Coral #FF7F50
135 cà chua cachua Tomato #FF6347
103 cam đỏ camdo OrangeRed #FF4500
30 cam đậm camdam Darkorange #FF8C00
102 cam cam Orange #FFA500

 

Code danh sách màu sắc gần màu vàng

Màu sắc gần màu vàng
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
50 vàng vang Gold #FFD700
142 màu da bưởi buoi Yellow #FFFF00
78 bưởi nhạt buoinhat LightYellow #FFFFE0
64 vàng sa vangsa LemonChiffon #FFFACD
68 mật đông nhạt matdongnhat LightGoldenRodYellow #FAFAD2
109 khói đu đủ khoidudu PapayaWhip #FFEFD5
96 rắn hổ mang ranhomang Moccasin #FFE4B5
110 khói quả đào khoiquadao PeachPuff #FFDAB9
105 mật đông tái matdongtai PaleGoldenRod #EEE8AA
60 ka ki kaki Khaki #F0E68C
27 ka ki đậm kakidam DarkKhaki #BDB76B

 

Code danh sách màu sắc gần màu tím

Màu sắc gần màu tím
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
134 cây kế cayke Thistle #D8BFD8
113 màu trái mận man Plum #DDA0DD
137 tím tim Violet #EE82EE
104 phong lan phonglan Orchid #DA70D6
47 hoa vân anh hoavananh Fuchsia #FF00FF
82 thuốc nhuộm thuocnhuom Magenta #FF00FF
86 phong lan trung phonglantrung MediumOrchid #BA55D3
87 tía trung tiatrung MediumPurple #9370D8
11 tím lam timlam BlueViolet #8A2BE2
38 tím tối timtoi DarkViolet #9400D3
31 phong lan tối phonglantoi DarkOrchid #9932CC
28 thuốc nhuộm tối thuocnhuomtoi DarkMagenta #8B008B
115 tía tia Purple #800080
58 chàm cham Indigo #4B0082
127 lam phiến lamphien SlateBlue #6A5ACD
35 lam phiến tối lamphientoi DarkSlateBlue #483D8B

 

Code danh sách màu sắc gần màu xanh lá cây

Màu sắc gần màu xanh lá cây
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
54 vàng lục vangluc GreenYellow #ADFF2F
15 rượu tu viện ruoutuvien Chartreuse #7FFF00
63 xanh cỏ xanhco LawnGreen #7CFC00
79 chanh chanh Lime #00FF00
80 lục chanh lucchanh LimeGreen #32CD32
106 lục tái luctai PaleGreen #98FB98
70 lục nhạt lucnhat LightGreen #90EE90
90 lục xuân trung lucxuantrung MediumSpringGreen #00FA9A
130 lục xuân lucxuan SpringGreen #00FF7F
88 lục biển trung lucbientrung MediumSeaGreen #3CB371
122 lục biển lucbien SeaGreen #2E8B57
46 lục rừng lucrung ForestGreen #228B22
53 lục luc Green #008000
26 lục đậm lucdam DarkGreen #006400
143 lục vàng lucvang YellowGreen #9ACD32
101 xám oliu xamoliu OliveDrab #6B8E23
100 oliu oliu Olive #808000
29 lục oliu đậm lucoliudam DarkOliveGreen #556B2F
84 nước biển trung nuocbientrung MediumAquaMarine #66CDAA
34 lục biển tối lucbientoi DarkSeaGreen #8FBC8F
73 lục biển nhạt lucbiennhat LightSeaGreen #20B2AA
23 xanh lơ đậm xanhlodam DarkCyan #008B8B
         
133 mòng kết mongket Teal #008080

 

Code danh sách màu sắc gần màu xanh dương

Màu sắc gần màu xanh dương
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
3 nước lơ nuoclo Aqua #00FFFF
21 xanh lơ xanhlo Cyan #00FFFF
67 xanh lơ nhạt xanhlonhat LightCyan #E0FFFF
107 ngọc lam tái ngoclamtai PaleTurquoise #AFEEEE
4 nước biển nuocbien Aquamarine #7FFFD4
136 ngọc lam ngoclam Turquoise #40E0D0
91 ngọc lam trung ngoclamtrung MediumTurquoise #48D1CC
37 ngọc lam tối ngoclamtoi DarkTurquoise #00CED1
14 lam học viên lamhocvien CadetBlue #5F9EA0
131 xanh thép xanhthep SteelBlue #4682B4
77 xanh thép nhạt xanhthepnhat LightSteelBlue #B0C4DE
114 lam bột lambot PowderBlue #B0E0E6
65 lam nhạt lamnhat LightBlue #ADD8E6
126 da trời datroi SkyBlue #87CEEB
74 da trờI nhạt datroinhat LightSkyBlue #87CEFA
40 da trời đậm datroidam DeepSkyBlue #00BFFF
42 lam tinh ranh lamtinhranh DodgerBlue #1E90FF
18 lam hoa bắp lamhoabap CornflowerBlue #6495ED
89 lam phiến trung lamphientrung MediumSlateBlue #7B68EE
118 xanh hoàng gia xanhhoanggia RoyalBlue #4169E1
10 lam lam Blue #0000FF
85 trung lam trunglam MediumBlue #0000CD
22 lam tối lamtoi DarkBlue #00008B
98 xanh dương đậm xanhduongdam Navy #000080
93 lam nữa đêm lamnuadem MidnightBlue #191970

 

Code danh sách màu sắc gần màu nâu

Màu sắc gần màu nâu
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
19 tơ bắp tobap Cornsilk #FFF8DC
9 hạnh tái hanhtai BlanchedAlmond #FFEBCD
7 sứ su Bisque #FFE4C4
97 trắng mọi trangmoi NavajoWhite #FFDEAD
139 lúa mì luami Wheat #F5DEB3
13 gỗ go BurlyWood #DEB887
132 màu ram nắng ramnang Tan #D2B48C
117 nâu hồng nauhong RosyBrown #BC8F8F
121 nâu cát naucat SandyBrown #F4A460
51 mật đông matdong GoldenRod #DAA520
24 mật đông tối matdongtoi DarkGoldenRod #B8860B
111 peru peru Peru #CD853F
16 sôcôla socola Chocolate #D2691E
119 da nâu danau SaddleBrown #8B4513
124 đất sắt nâu datsatnau Sienna #A0522D
12 nâu nau Brown #A52A2A
83 pháo hoang phaohoang Maroon #800000

 

Code danh sách màu sắc gần màu trắng

Màu sắc gần màu trắng
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
140 trắng trang White #FFFFFF
129 tuyết tuyet Snow #FFFAFA
55 sương mật ong suongmatong HoneyDew #F0FFF0
94 kem bạc hà kembacha MintCream #F5FFFA
5 trắng LHQ tranglhq Azure #F0FFFF
1 lam Alice lamalice AliceBlue #F0F8FF
49 trắng ma trangma GhostWhite #F8F8FF
141 khói trắng khoitrang WhiteSmoke #F5F5F5
123 vỏ sò voso SeaShell #FFF5EE
6 be be Beige #F5F5DC
99 dây buộc cũ daybuoccu OldLace #FDF5E6
45 trắng bông hoa trangbonghoa FloralWhite #FFFAF0
59 ngà nga Ivory #FFFFF0
2 trắng đồ cổ trangdoco AntiqueWhite #FAEBD7
81 vải lanh vailanh Linen #FAF0E6
62 oải hương ửng đỏ oaihuongungdo LavenderBlush #FFF0F5
95 khói hồng khoihong MistyRose #FFE4E1

 

Code danh sách màu sắc gần màu xám

Màu sắc gần màu xám
SND Tên màu TSGGML HTML Mã TLP RGB
48 tro tro Gainsboro #DCDCDC
69 xám nhạt xamnhat LightGrey #D3D3D3
125 bạc bac Silver #C0C0C0
25 xám đậm xamdam DarkGray #A9A9A9
52 xám xam Gray #808080
41 tối toi DimGray #696969
76 xám phiến nhạt xamphiennhat LightSlateGray #778899
128 xám phiến xamphien SlateGray #708090
36 xám phiến tối xamphientoi DarkSlateGray #2F4F4F
8 đen den Black #000000

 

Bảng mã màu thập lục đẹp cho Blogger

Tên màu Màu
Black #000000  
Grey0 #150517  
Grey18 #250517  
Grey21 #2B1B17  
Grey23 #302217  
Grey24 #302226  
Grey25 #342826  
Grey26 #34282C  
Grey27 #382D2C  
Grey28 #3b3131  
Grey29 #3E3535  
Grey30 #413839  
Grey31 #41383C  
Grey32 #463E3F  
Grey34 #4A4344  
Grey35 #4C4646  
Grey36 #4E4848  
Grey37 #504A4B  
Grey38 #544E4F  
Grey39 #565051  
Grey40 #595454  
Grey41 #5C5858  
Grey42 #5F5A59  
Grey43 #625D5D  
Grey44 #646060  
Grey45 #666362  
Grey46 #696565  
Grey47 #6D6968  
Grey48 #6E6A6B  
Grey49 #726E6D  
Grey50 #747170  
Grey #736F6E  
Slate Grey4 #616D7E  
Slate Grey #657383  
Light Steel Blue4 #646D7E  
Light Slate Grey #6D7B8D  
Cadet Blue4 #4C787E  
Dark Slate Grey4 #4C7D7E  
Thistle4 #806D7E  
Medium Slate Blue #5E5A80  
Medium Purple4 #4E387E  
Midnight Blue #151B54  
Dark Slate Blue #2B3856  
Dark Slate Grey #25383C  
Dim Grey #463E41  
Cornflower Blue #151B8D  
Royal Blue4 #15317E  
Slate Blue4 #342D7E  
Royal Blue #2B60DE  
Royal Blue1 #306EFF  
Royal Blue2 #2B65EC  
Royal Blue3 #2554C7  
Deep Sky Blue #3BB9FF  
Deep Sky Blue2 #38ACEC  
Slate Blue #357EC7  
Deep Sky Blue3 #3090C7  
Deep Sky Blue4 #25587E  
Dodger Blue #1589FF  
Dodger Blue2 #157DEC  
Dodger Blue3 #1569C7  
Dodger Blue4 #153E7E  
Steel Blue4 #2B547E  
Steel Blue #4863A0  
Slate Blue2 #6960EC  
Violet #8D38C9  
Medium Purple3 #7A5DC7  
Medium Purple #8467D7  
Medium Purple2 #9172EC  
Medium Purple1 #9E7BFF  
Light Steel Blue #728FCE  
Steel Blue3 #488AC7  
Steel Blue2 #56A5EC  
Steel Blue1 #5CB3FF  
Sky Blue3 #659EC7  
Sky Blue4 #41627E  
Slate Blue #737CA1  
Slate Grey3 #98AFC7  
Violet Red #F6358A  
Violet Red2 #E4317F  
Deep Pink #F52887  
Deep Pink2 #E4287C  
Deep Pink3 #C12267  
Deep Pink4 #7D053F  
Medium Violet Red #CA226B  
Violet Red3 #C12869  
Firebrick #800517  
Violet Red4 #7D0541  
Maroon4 #7D0552  
Maroon #810541  
Maroon3 #C12283  
Maroon2 #E3319D  
Maroon1 #F535AA  
Magenta #FF00FF  
Magenta1 #F433FF  
Magenta2 #E238EC  
Magenta3 #C031C7  
Medium Orchid #B048B5  
Medium Orchid1 #D462FF  
Medium Orchid2 #C45AEC  
Medium Orchid3 #A74AC7  
Medium Orchid4 #6A287E  
Purple #8E35EF  
Purple1 #893BFF  
Purple2 #7F38EC  
Purple3 #6C2DC7  
Purple4 #461B7E  
Dark Orchid4 #571B7E  
Dark Orchid #7D1B7E  
Dark Violet #842DCE  
Dark Orchid3 #8B31C7  
Dark Orchid2 #A23BEC  
Dark Orchid1 #B041FF  
Plum4 #7E587E  
Pale Violet Red #D16587  
Pale Violet Red1 #F778A1  
Pale Violet Red2 #E56E94  
Pale Violet Red3 #C25A7C  
Pale Violet Red4 #7E354D  
Plum #B93B8F  
Plum1 #F9B7FF  
Plum2 #E6A9EC  
Plum3 #C38EC7  
Thistle #D2B9D3  
Thistle3 #C6AEC7  
Lavendar Blush2 #EBDDE2  
Lavendar Blush3 #C8BBBE  
Thistle2 #E9CFEC  
Thistle1 #FCDFFF  
Lavendar #E3E4FA  
Lavendar Blush #FDEEF4  
Light Steel Blue1 #C6DEFF  
Light Blue #ADDFFF  
Light Blue1 #BDEDFF  
Light Cyan #E0FFFF  
Slate Grey1 #C2DFFF  
Slate Grey2 #B4CFEC  
Light Steel Blue2 #B7CEEC  
Turquoise1 #52F3FF  
Cyan #00FFFF  
Cyan1 #57FEFF  
Cyan2 #50EBEC  
Turquoise2 #4EE2EC  
Medium Turquoise #48CCCD  
Turquoise #43C6DB  
Dark Slate Grey1 #9AFEFF  
Dark Slate Grey2 #8EEBEC  
Dark Slate Grey3 #78C7C7  
Cyan3 #46C7C7  
Turquoise3 #43BFC7  
Cadet Blue3 #77BFC7  
Pale Turquoise3 #92C7C7  
Light Blue2 #AFDCEC  
Dark Turquoise #3B9C9C  
Cyan4 #307D7E  
Light Sea Green #3EA99F  
Light Sky Blue #82CAFA  
Light Sky Blue2 #A0CFEC  
Light Sky Blue3 #87AFC7  
Sky Blue #82CAFF  
Sky Blue2 #B0E2FF  
Light Sky Blue4 #566D7E  
Sky Blue #6698FF  
Light Slate Blue #736AFF  
Light Cyan2 #CFECEC  
Light Cyan3 #AFC7C7  
Light Cyan4 #717D7D  
Light Blue3 #95B9C7  
Light Blue4 #5E767E  
Pale Turquoise4 #5E7D7E  
Dark Sea Green4 #617C58  
Medium Aquamarine #348781  
Medium Sea Green #306754  
Sea Green #4E8975  
Dark Green #254117  
Sea Green4 #387C44  
Forest Green #4E9258  
Medium Forest Green #347235  
Spring Green4 #347C2C  
Dark Olive Green4 #667C26  
Chartreuse4 #437C17  
Green4 #347C17  
Medium Spring Green #348017  
Spring Green #4AA02C  
Lime Green #41A317  
Spring Green #4AA02C  
Dark Sea Green #8BB381  
Dark Sea Green3 #99C68E  
Green3 #4CC417  
Chartreuse3 #6CC417  
Yellow Green #52D017  
Spring Green3 #4CC552  
Sea Green3 #54C571  
Spring Green2 #57E964  
Spring Green1 #5EFB6E  
Sea Green2 #64E986  
Sea Green1 #6AFB92  
Dark Sea Green2 #B5EAAA  
Dark Sea Green1 #C3FDB8  
Green #00FF00  
Lawn Green #87F717  
Green1 #5FFB17  
Green2 #59E817  
Chartreuse2 #7FE817  
Chartreuse #8AFB17  
Green Yellow #B1FB17  
Dark Olive Green1 #CCFB5D  
Dark Olive Green2 #BCE954  
Dark Olive Green3 #A0C544  
Yellow #FFFF00  
Yellow1 #FFFC17  
Khaki1 #FFF380  
Khaki2 #EDE275  
Goldenrod #EDDA74  
Gold2 #EAC117  
Gold1 #FDD017  
Goldenrod1 #FBB917  
Goldenrod2 #E9AB17  
Gold #D4A017  
Gold3 #C7A317  
Goldenrod3 #C68E17  
Dark Goldenrod #AF7817  
Khaki #ADA96E  
Khaki3 #C9BE62  
Khaki4 #827839  
Dark Goldenrod1 #FBB117  
Dark Goldenrod2 #E8A317  
Dark Goldenrod3 #C58917  
Sienna1 #F87431  
Sienna2 #E66C2C  
Dark Orange #F88017  
Dark Orange1 #F87217  
Dark Orange2 #E56717  
Dark Orange3 #C35617  
Sienna3 #C35817  
Sienna #8A4117  
Sienna4 #7E3517  
Indian Red4 #7E2217  
Dark Orange3 #7E3117  
Salmon4 #7E3817  
Dark Goldenrod4 #7F5217  
Gold4 #806517  
Goldenrod4 #805817  
Light Salmon4 #7F462C  
Chocolate #C85A17  
Coral3 #C34A2C  
Coral2 #E55B3C  
Coral #F76541  
Dark Salmon #E18B6B  
Salmon1 #F88158  
Salmon2 #E67451  
Salmon3 #C36241  
Light Salmon3 #C47451  
Light Salmon2 #E78A61  
Light Salmon #F9966B  
Sandy Brown #EE9A4D  
Hot Pink #F660AB  
Hot Pink1 #F665AB  
Hot Pink2 #E45E9D  
Hot Pink3 #C25283  
Hot Pink4 #7D2252  
Light Coral #E77471  
Indian Red1 #F75D59  
Indian Red2 #E55451  
Indian Red3 #C24641  
Red #FF0000  
Red1 #F62217  
Red2 #E41B17  
Firebrick1 #F62817  
Firebrick2 #E42217  
Firebrick3 #C11B17  
Pink #FAAFBE  
Rosy Brown1 #FBBBB9  
Rosy Brown2 #E8ADAA  
Pink2 #E7A1B0  
Light Pink #FAAFBA  
Light Pink1 #F9A7B0  
Light Pink2 #E799A3  
Pink3 #C48793  
Rosy Brown3 #C5908E  
Rosy Brown #B38481  
Light Pink3 #C48189  
Rosy Brown4 #7F5A58  
Light Pink4 #7F4E52  
Pink4 #7F525D  
Lavendar Blush4 #817679  
Light Goldenrod4 #817339  
Lemon Chiffon4 #827B60  
Lemon Chiffon3 #C9C299  
Light Goldenrod3 #C8B560  
Light Golden2 #ECD672  
Light Goldenrod #ECD872  
Light Goldenrod1 #FFE87C  
Lemon Chiffon2 #ECE5B6  
Lemon Chiffon #FFF8C6  
Light Goldenrod Yellow #FAF8CC  

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer