Thứ hai, 22 Tháng 7 2024

Bảng màu chuẩn cho game và mạng xã hội

Chuyên mục: Làm web

Code màu thông dụng tạo chữ màu trong Game đầy đủ nhất

Bảng mã màu HTML, CSS, RGB, CMYK chuẩn nhất dùng để thiết kế web 2022

Bảng mã màu game mới nhất năm 2021

#EEEEEE #DDDDDD #CCCCCC #BBBBBB #AAAAAA #999999
#888888 #777777 #666666 #555555 #444444 #333333
#222222 #111111 #000000 #FF0000 #EE0000 #DD0000
#CC0000 #BB0000 #AA0000 #990000 #880000 #770000
#660000 #550000 #440000 #330000 #220000 #110000
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#00CCFF #00CCCC #33CC66 #33CC33 #00CC99 #00CC66
#00CC33 #00CC00 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966
#FF9933 #FF9900 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966
#CC9933 #CC9900 #9999FF #9999CC #999999 #999966
#999933 #999900 #6699FF #6699CC #669999 #669966
#669933 #669900 #3399FF #3399CC #339999 #339966
#339933 #339900 #0099FF #0099CC #009999 #009966
#009933 #009900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666
#FF6633 #FF6600 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666
#CC6633 #CC6600 #9966FF #9966CC #996699 #996666
#996633 #996600 #6666FF #6666CC #666699 #666666
#666633 #666600 #3366FF #3366CC #336699 #336666
#336633 #336600 #0066FF #0066CC #006699 #006666
#006633 #006600 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366
#FF3333 #FF3300 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366
#CC3333 #CC3300 #9933FF #9933CC #993399 #993366
#993333 #993300 #6633FF #6633CC #663399 #663366
#663333 #663300 #3333FF #3333CC #333399 #333366
#333333 #333300 #0033FF #FF3333 #0033CC #003399
#003366 #003333 #003300 #FF00FF #FF00CC #FF0099
#FF0066 #FF0033 #FF0000 #CC00FF #CC00CC #CC0099
#CC0066 #CC0033 #CC0000 #9900FF #9900CC #990099
#990066 #990033 #990000 #6600FF #6600CC #660099
#660066 #660033 #660000 #3300FF #3300CC #330099
#330066 #330033 #330000 #0000FF #0000CC #000099
#000066 #000033 #00FF00 #00EE00 #00DD00 #00CC00
#00BB00 #00AA00 #009900 #008800 #007700 #006600
#005500 #004400 #003300 #002200 #001100 #0000FF
#0000EE #0000DD #0000CC #0000BB #0000AA #000099
#000088 #000077 #000055 #000044 #000022 #000011

 

Bảng mã màu của các mạng xã hội phổ biến

Mạng xã hội RGB Values Hex Code Màu hiển thị
Facebook 59,89,152 #3b5998  
Twitter 85,172,238 #55acee  
Google+ 220,78,65 #dc4e41  
Pinterest 189,8,28 #bd081c  
LinkedIn 0,119,181 #0077b5  
Digg 0,0,0 #000000  
Delicious 51,153,255 #3399ff  
Stumbleupon 235,73,36 #eb4924  
Tumblr 53,70,92 #00405d  
Vkontakte 69,102,142 #45668e  
Flattr 246,124,26 / 51,141,17 #f67c1a / #338d11  
Reddit 255,69,0 #ff4500  
Buffer 0, 0, 0 #000000  
Weibo 206,17,38 #ce1126  
Pocket 239,64,86 #ef4056  
Xing 2,100,102 / 207,220,0 #026466 / #cfdc00  
Odnoklassniki 237,129,43 #ed812b  
WhatsApp 67,216,84 #43d854  
Menéame 255,100,0 #ff6400  
Blogger 245,125,0 #f57d00  
Amazon 0,0,0 / 255,153,0 #000000 / #ff9900  
Yahoo Mail 65,0,147 #410093  
Gmail 234,67,53 #ea4335  
Newsvine 0,180,136 #00b488  
Evernote 45,190,96 #2dbe60  
MySpace 0, 64, 93 #00405d  
Viadeo 240,115,85 #f07355  
Line 0,195,0 #00c300  
Flipboard 225,40,40 #e12828  
Yummly 0, 64, 93 #00405d  
Viber 0, 64, 93 #00405d  
Telegram 0, 64, 93 #00405d  
Instagram 63,114,155 #3f729b  
YouTube 205,32,31 #cd201f  
Vimeo 26,183,234 #1ab7ea  
Foursquare 0, 64, 93 #00405d  
Behance 23,105,255 #1769ff  
Github 0, 64, 93 #00405d  
Skype 0,175,240 #00aff0  
Snapchat 255,250,55 #fffa37  

 

Màu sắc chủ đạo của các mạng xã hội:

Faceboook

Hex: #3b5998
RGB: rgb(59, 89, 152)

 

 

Dribbble

Hex: #ea4c89
RGB: rgb(234, 76, 137)

 

 

Twitter

Hex: #1da1f2
RGB: rgb(29, 161, 242)

 

 

Google+

Hex: #dd4b39
RGB: rgb(221, 75, 57)

 

 

YouTube

Hex: #ff0000
RGB: rgb(255, 0, 0)

 

 

Linkedin

Hex: #0077b5
RGB: RGB: rgb(0, 119, 181)

 

 

Instagram

Hex: #d6249f
RGB: rgb(131, 58, 180)

 

 

WhatsApp

Hex: #25d366
RGB: rgb(37, 211, 102)

 

 

Pinterest

Hex: #bd081c
RGB: rgb(189, 8, 28)

 

 

Vine

Hex: #00b488
RGB: rgb(0, 180, 136)

 

 

Snapchat

Hex: #fffc00
RGB: rgb(255, 252, 0)

 

 

Quora

Hex: #a82400
RGB: RGB: rgb(168, 36, 0)

 

 

Dropbox

Hex: #007ee5
RGB: rgb(0, 126, 229)

 

 

Flickr

Hex: #ff0084
RGB: rgb(255, 0, 132)

 

 

Tumblr

Hex: #35465c
RGB: rgb(53, 70, 92)

 

 

Vkontakte

Hex: #45668e
RGB: rgb(69, 102, 142)

 

 

Vimeo

Hex: #1ab7ea
RGB: rgb(26, 183, 234)

 

 

Foursquare

Hex: #f94877
RGB: rgb(249, 72, 119)

 

 

Spotify

Hex: #1DB954
RGB: rgb(29, 185, 84)

 

 

Github

Hex: #333
RGB: rgb(51, 51, 51)

 

 

Behance

Hex: #1769ff
RGB: rgb(23, 105, 255)

 

 

RSS

Hex: #f26522
RGB: rgb(242, 101, 34)

 

 

Medium

Hex: #03a87c
RGB: rgb(3, 168, 124)

 

 

Periscope

Hex: #40a4c4
RGB: gb(64, 164, 196)

 

 

Reddit

Hex: #ff4500
RGB: rgb(255, 69, 0)

 

 

Bảng màu chuẩn cho game và mạng xã hội 2021

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer