Chủ nhật, 14 Tháng 4 2024

Ý nghĩa tác dụng các Plugin trong web Joomla

Chuyên mục: Làm web

Tổng hợp các Plugin thông dụng trong web Joomla

 

Ý nghĩa tác dụng các Plugin trong web Joomla

 

1 - Search - Content

Plugin này cho phép tìm kiếm các bài viết (Articles). Nó có các thông số:

plugin_search_parameters

Search Limit: Số lượng hiển thị kết quả khi tìm kiếm được.

Articles: Tìm kiếm bài viết.

Uncategorized Articles: Tìm các bài viết nằm trong Uncategorized (không nằm trong Section hoặc Category nào)

Archived Articles: Tìm các bài viết được lưu trữ (Archived).

2 - Search - Weblinks

Plugin này cho phép tìm kiếm các trang web liên kết (Weblinks). Nó có các thông số:

plugin_search_limit_parameters

Search Limit: Số lượng hiển thị kết quả khi tìm kiếm được.

3 - Search - Contacts

Plugin này cho phép tìm kiếm các liên hệ (Contacts). Nó có các thông số:

plugin_search_limit_parameters

Search Limit: Số lượng hiển thị kết quả khi tìm kiếm được.

4 - Search - Categories

Plugin này cho phép tìm kiếm thông tin của các Category. Nó có các thông số:

plugin_search_limit_parameters

Search Limit: Số lượng hiển thị kết quả khi tìm kiếm được.

5 - Search - Sections

Plugin này cho phép tìm kiếm thông tin của các Section. Nó có các thông số:

plugin_search_limit_parameters

Search Limit: Số lượng hiển thị kết quả khi tìm kiếm được.

6- Search - Newsfeeds

Plugin này cho phép tìm kiếm các tin tức từ nguồn cấp dữ liệu (News Feeds). Nó có các thông số:

plugin_search_limit_parameters

Search Limit: Số lượng hiển thị kết quả khi tìm kiếm được.

7 - System - SEF

Plugin này cho phép tạo các liên kết thân thiện (Search Engine Friendly), chức năng này được thiết lập trong phần "Cấu hình chung" (Global Configuration)

8 - System - Debug

Plugin này cng cấp các thông tin giúp gỡ lỗi, các thông in này được hiển thị bên dưới màn hình chính của trang web và phần quản trị (front- & backend). Plugin này có các thông số:

plugin_debug_params

Display Profiling Information: Hiển thị thời gian lập thông tin.

Display SQL query log: Hiển thị thông báo truy vấn SQL.

Display memory usage: Hiển thị thông tin bộ nhớ được sử dụng.

Display undefined language strings: Hiển thị các chuỗi ngôn ngữ không xác định.

Display loaded language files: Hiển thị các tập tin ngôn ngữ đã được nạp để tạo ra trang web. Có 2 chế độ là Chuẩn đoán (diagnostic) và thiết kế (designer).

Strip Key Prefix: Cho phép trích một tiền tố từ chuỗi đến từ khóa khi các chuỗi ngôn ngữ không xác định hiển thị trong chế độ Designer.

9 - System - Legacy

Plugin này cho phép sử dụng các thành phần mở rộng cũ trong chế độ "1.5 Legacy". Plugin này phải được kích hoạt trước khi cài đặt và sử dụng các thành phần mở rộng có yêu cầu chế độ này. Plugin này có các thông số:

plugin_legacy_parameters

Use Legacy URL Routing: Cho phép sử dụng bộ định tuyến URL cũ cho các thành phần mở rộng cũ. Mặc định là "No".

10 - System - Cache

Plugin này tạo bộ nhớ đệm cho trang web, nó cho phép máy chủ web lưu các trang web và khi cần thì hiển thị ra mà không cần phải truy xuất thêm các cơ sở dữ liệu khác. Việc này nhằm giúp truy cập trang web được nhanh và giảm tải cho máy chủ.

Đây là một Plugin được ẩn trong Joomla, không có bất cứ một thiết lập hay tùy chỉnh nào cho phép kích hoạt nó kể cả khi bật chế độ Cache trong phần thiết lập Cấu hình chung (Global Configuration), nếu muốn thì người dùng phải tự kích hoạt nó. Plugin này có các thông số:

plugin_cache_parameters

Use Browser Caching: Cho phép tạo bộ nhớ đệm lưu trên trình duyệt cục bộ. Mặc định là "No".

Cache Lifetime: Thời gian lưu các trang web, tính bằng phút. Mặc định là 15 phút.

Lưu ý: Plugin này khi được kích hoạt sẽ biến trang web động thành trang web tĩnh, nghĩa là nó sẽ giữ nguyên nội dung của một trang web trong khoảng thời gian từ lúc được khởi tạo lần đầu cho đến hết thời gian lưu trữ thì sẽ tái tạo lại. Mọi thay đổi trong khoảng thời gian này sẽ không thể thấy được kết quả ngay lập tức mà phải đợi tới lần khởi tạo tiếp theo.

11 - System - Log

Plugin này kích hoạt báo cáo hệ thống, đây là một tập tin chứa các thông tin về các hoạt động của trang web. Nó có thể được dùng để theo dõi quá trình hoạt động cũng như trục trặc của trang web. Plugin này không có thông số.

12 - System - Remember Me

Plugin này cung cấp chức năng "Remember Me", nó cho phép trang web nhớ tên và mật khẩu đăng nhập của người dùng để giúp họ có thể tự động đăng nhập khi quay lại trang web. Plugin này không có thông số.

13 - System - Backlink

Plugin này hỗ trợ các liên kết có trong phiên bản Joomla! 1.0.x, nó giúp chuyển đổi các liên kết kiểu cũ sang kiểu mới của Joomla! 1.5. Plugin này có các thông số:

plugin_backlink_parameters

Search Query Strings: Nếu chọn "Yes", hệ thống sẽ tìm các truy vấn của phiên bản 1.0 vẫn còn phù hợp và chuyển sang URL mới. Mặc định là "Yes".

Search SEF: Nếu chọn "Yes", hệ thống sẽ sử dụng định dạng SEF của Joomla! 1.0 và chuyển sang liên kết mới. Mặc định là "Yes".

Attempt Legacy SEF: Nếu chọn "Yes", hệ thống sẽ sử dụng định dạng SEF của Joomla! 1.0 và sẽ cố gắng tạo thành một liên kết hợp lệ. Mặc định là "Yes".

14 - User - Joomla!

Plugin này xử lý đồng bộ hóa người dùng mặc định, có các thông số:

plugin_user_joomla_parameters

Auto-create Users: Cho phép tự động tạo thành viên Joomla! Nếu có thể. Mặc định là "Yes".

XML-RPC - Joomla!

Plugin này cung cấp các API XML-RPC cho người dùng Joomla! Plugin này Không có thông số.

XML-RPC - Blogger API

Plugin này kích hoạt giao thức Blogger XML-RPC API cho trang web Joomla! Nếu được kích hoạt, nó cho phép các Blogger đăng bài viết lên trang web từ bất cứ ứng dụng nào hỗ trợ API này. Plugin này có các thông số:

plugin_xmlrpc_parameters

New posts: Chọn Category để chứa các bài viết nhận được từ API này.

Edit posts: Chọn Các mục để lấy bài viết mới từ đó.

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer