Thứ năm, 20 Tháng 6 2024

Số La Mã lớn nhất

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Số La Mã lớn nhất

Số La Mã lớn nhất có giá trị bao nhiêu? Câu trả lời là: 3999 – MMMCMXCIX 

Giải thích thêm:

Ký tự IV IX XL XC CD CM
Giá trị 4 9 40 90 400 900

 

Khi sử dụng các chữ số cơ bản I, V, X, L, C, D, M và nhóm chữ số đặc biệt IV, IX, XL, XC, CM để viết số La Mã. Tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần.

Ví dụ:

- III = 3; VIII = 8; XXXII =32

- XLV = 45 ( Bốn mươi năm).

- MMMDCCCLXXXVIII = 3888 (Ba nghìn tám trăm tám mươi tám).

- MMMCMXCIX = 3999 (Ba nghìn chín trăm chín mươi chín).

Lưu ý: I chỉ có thể đứng trước V hoặc X, X chỉ có thể đứng trước L hoặc C, C chỉ có thể đứng trước D hoặc M. 

Quy tắc viết chữ số La Mã 

Chữ số thêm vào bên phải là cộng thêm vào số gốc. Lưu ý chữ số thêm nhỏ hơn hoặc bằng chữ số gốc và không được thêm quá 3 lần số. Nghĩa là lấy chữ số đầu tiên cộng với các chữ số được thêm phía sau ra chữ số đó.

Ví dụ:

- V=5; VI=6; VII=7

- X=10; XI=11; XII=12

- L=50; LI=51; LII=52; LX=60; LXX=70

- C=100; CI=101; CX=110; CV = 105

Chữ số thêm vào bên trái chữ số gốc là trừ đi. Chữ số thêm phía bên trái phải nhỏ hơn chữ số gốc. Ta hiểu là lấy số gốc (là số phía bên phải) trừ đi những số đứng bên trái nó sẽ ra chữ số.

Ví dụ:

- I=1; V=5 => IV=5-1=4; VI=5+1=6

- X=10; L=50 => XL=50-10=40; LX=50+10=60

- C=100; M=1000 => CM=1000-100=900; MC=1000+100=1100

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer