Thứ năm, 20 Tháng 6 2024

Tính năng tự động đăng nhập trên Windows Server

Chuyên mục: Kiến thức IT

Tắt, mở tính năng tự động đăng nhập ( login on ) trên Windows Server

 

Tính năng tự động đăng nhập trên Windows Server

 

Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE

Key: SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Name: AutoAdminLogon

Type: REG_SZ

Value: 1 bật tự động đăng nhập

Value: 0 tắt tự động đăng nhập

Hoặc nếu bạn muốn chỉnh user tự động khác không phải là administrator thì bạn có thể cấu hình như sau:

Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE

Key: SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Name: DefaultUserName

Type: REG_SZ

Value: account to logon automatically (for example: Administrator)

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer